pompaakademisi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
Anasayfa 1. Temel Kavramlar 1.12. Ömür Boyu Maliyet

1.12. Ömür Boyu Maliyet

e-Posta

Ömür Boyu Maliyet (ÖBM) kavramı pompalar için satınalma, enerji, bakım, imha gibi bileşenleri kapsar. Bir pompa alınmaya karar verileceğinde değişik pompa ve sistem alternatiflerin ÖBM analizlerini yapmak ve bu açıdan en avantajlı alternatifi değerlendirmek uygun olacaktır. Pompalarda ÖBM içerisinde en büyük pay enerji maliyetlerine aittir. Enerji maliyetlerinin ÖBM içerisindeki payı konusunda net bir rakam vermek mümkün değildir çünkü bu seçilen pompanın enerji verimliliğine göre değişir. Pahalı ama verimli bir pompada ilk satınalma maliyetinin pastadaki yeri artarken enerji maliyetinin azalacaktır. Ucuz ama verimsiz ve kalitesiz bir pompa alındığında ise ilk satınalma maliyetinin ÖBM içerisindeki yeri azalırken enerji ve bakım maliyetleri artış gösterecektir.

Mesela frekans konvertörlü olarak tasarlanan bir sistemin ilk yatırım maliyetleri yüksekken enerji ve bakım maliyetleri azalacaktır.

 

Bu sebeple kurulacak herhangi bir sistem veya pompa seçimi için ÖBM bileşenlerinin payı hakkında kesin rakamlar söylenemez.

 

ÖBM denklemi aşağıdaki gibi tanımlanır:

 

 

Cc: İlk yatırım maliyeti (pompa, sistem, borular, yardımcı ekipmanlar)

Cin: Montaj ve işletmeye alma maliyeti

Ce: Enerji maliyeti

Co: Çalıştırma maliyeti (sistemin normal çalışması için operatör maliyeti)

Cm: Bakım maliyeti (yedek parça ve adam-saat)

Cs: İşletme ile gelen ekstra maliyetler (duraklama zamanları, üretim kaybı)

Cenv: Çevre etkisi ile gelen maliyet (Çevre vergisi)

Cd: Demontaj ve imha maliyeti[i]

 

Şimdi bu bileşenlerin bazılarına tek tek bakalım:

 

1. Cc: İlk yatırım maliyeti

 

Bir pompalama tesisi kurulurken en çok önem verilen bileşendir. Satın alınan malzeme (pompa, vana, boru vb.) ve montaj maliyetleri, ihale maliyetleri, proje hazırlama maliyetleri gibi bileşenleri kapsar. İlk yatırım esnasında genellikle malzeme satın alınırken ucuz malzeme almaya çalışılır, montajın gereksinimlerinden pahalı olduğu gerekçesiyle kaçınılır ve projelendirmeye gerekli özen gösterilmez. Bunun sonucunda da işletilmesi pahalı, sık sık arızaya sebep olan ve çok enerji tüketen bir sistem elde edilir.

Mesela borulama yapılırken düşük boru çapı seçilmesinin neleri beraberinde getirdiğine bakalım.

 

Borularda yük kaybı viskoziteden kaynaklanır ve doğrudan doğruya yüzey pürüzlülüğüyle ilgilidir. Aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir[ii]:

 

 

Burada yük kaybı borudaki sürtünmeden kaynaklanan kayıpları yenmek için akışkanın pompalanan akışkana vermesi gereken ilave basma yüksekliğini temsil eder. Şimdi çapı D1=150 mm ve D2=300 mm olan iki boru ele alalım ve bu borulardan aynı hacimsel debide akışkan geçirelim. Bu durumda hız ve kayıplara ne olduğuna bakalım:

 

Şimdi de alanların oranına bakalım:

 

 

Buradan da aynı debide akışkan geçirdiğimizde iki boruda oluşacak hızların oranına bakalım.

 

 

Şimdi bu oranları kayıp denkleminde yerine yazarak kayıp oranlarına bakalım:

 

 

,

 

(1.1)

 

Şimdi de Darcy Sürtünme faktörünün denkleme ne kattığına bakalım:

 

Laminer akışta f için şu bağıntı yazılabilir[iii]:

 

U: Akışkanın ortalama hızı

D: Çap

: Kinematik viskozite

 

Şimdi her iki boru için f katsayısı oranlarını bulalım:

 

 

Şimdi bu sonuçları 1.1 denkleminde yerine yazalım:

 

 

Buradan anladığımız laminer akışta boru çapının iki katına çıkartılmasıyla kayıpların 1/16 kat azaltılabileceğidir. Şimdi aynı debi için bunun pompa gücüne nasıl etki edeceğine bakalım:

 

 

Bu güç pompanın kayıplardan dolayı pompa gücüne eklenen ilave gücü ifade eder. Şimdi iki boru için bu güçleri oranlayalım:

 

 

Dirsek, vana vb. tesisat elemanlarında oluşan kayıplarda da kayıp şu şekilde ifade edilir:

 

 

(1.2)

Aynı şekilde yerel kayıplar da boru çapının dördüncü kuvveti ile artmakta ve bu da aynı şekilde pompa gücüne yansımaktadır.

 

Görüldüğü gibi boru çapının iki katına çıkartılmasıyla kayıplardan kaynaklanan ilave güç 16 kat azaltılmıştır. Bu basma yüksekliği sadece kayıplardan kaynaklanan sistemlerde boru çapı genişletilerek pompa gücünün büyük oranlarda düşürülebileceği anlamına gelir. Laminer akışlarda kayıplar çapın dördüncü katıyla ters orantılıdır. Yani çap iki kat artırılırsa kayıplardan kaynaklanan pompa gücü 16 kat azalır.

 

Ayrıca boru seçimi yapılırken emme hattında basıncın olabildiğince az düşmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde ENPYmevcut artırılabilir ve kavitasyondan kaçınılabilir. Kavitasyon ise pompa veriminin düşmesine ve arızaların artmasına sebep olur.

 

Buradan anlaşılan pompaj sisteminde boru çapı seçerken dikkatli olmak ve sistemin ömür boyu maliyeti içerisinde büyük boru çapı seçerek kazanacağımız paranın boru çapı büyültüldüğünde yapacağımız yatırıma göre fazla olup olmadığına bakmaktır. Bu analiz sonucu en verimli boru çapı seçilip boru çapına bu şekilde karar verilebilir.

 

Ancak düşük hızdan dolayı tortu oluşabilecek proseslerde akışkan hızının gerekli büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.

 

Sistem kontrolünde de kullanılacak ekipmanın ilk yatırım maliyeti ve ömür boyu kullanımda sisteme katacağı artılar iyi dikkate alınmalıdır. Mesela değişken debi ve basınç durumlarında frekans konvertörü kullanımı ilk yatırım maliyetini artırabilir ancak sonrasında enerji maliyetlerini ve bakım maliyetlerini düşürür. Burada dikkat edilmesi gereken kontrol sistemi sofistike hale geldikçe, kontrol sistemlerinde oluşabilecek arıza ihtimalinin artması ve işletme maliyetlerinin kalifiye eleman çalıştırılması gerekliliğinden dolayı yükselmesidir.

Bu sebeple pompa ve sistem kontrol elemanları seçilirken debi ve basınca ait değişimlerin tablosu oluşturulmalı ve bu tabloya göre pompa ve eğer gerekliyse sofistike kontrol sistemi seçilmelidir.

Ayrıca değişken debi ve basıncın ihtiyaç olmadığı durumlarda motorun demeraj akımını engellemek için yumuşak yolvericiler kullanılabilir. Demeraj akımı motorun kalkışı esnasında çekilen akımdır ve motorun nominal akımının 3-5 katına ulaşabilir. Demerajakımı yıldız-üçgen bağlantı ile de azaltılabilir. Ancak yumuşak yolvericiler ile motorun kalkış ve duruşlarındaki darbeler de azaltılabilir. Bu da özellikle mil kesme probleminin azaltılmasını sağlar.

 

2. Ce: Enerji maliyeti ve Düşürme Yolları

Pompalı bir sistemde ÖBM maliyet kalemleri arasında en büyük paya enerji maliyeti sahiptir. Enerji maliyeti pompanın yıllık çalışma sürelerine çok fazla bağlıdır. Sistemin enerji maliyetini belirleyen en önemli unsur seçilen pompa ve motorun sistem ihtiyaçlarına uygun olmasıdır.  Ayrıca yüksek verimli pompa ve motorların seçimi de enerji tüketimini büyük ölçüde etkiler. Yüksek verimli pompa ve motorlar ilk yatırım maliyetini artırırlar fakat enerji tüketimini azaltırlar. Yüksek verimli pompa ve motorların yüksek maliyetinden dolayı seçilmeyeceği tek proses kullanım süreleri çok az belki de hiç olmayan yangın pompası gibi acil durum pompalarıdır. Bu pompa ve motorlar ya hiç kullanılmaz ya da çok az kullanılırlar. Bu sebeple ilk yatırım maliyetini artırmamak adına yüksek maliyetli ancak verimli pompa ve motorların seçimine gerek yoktur.

 

Şekil 1

 

Yanlış pompa seçimi, özellikle de ihtiyaç fazlası basma yüksekliğine sahip pompaların seçimi enerji ve bakım maliyetlerini artıran en önemli problemdir. Şekil 1’de görüldüğü gibi yüksek basma yüksekliğine sahip bir pompa seçildiğinde ve sistemde bu karşı basınç oluşmadığında pompa EVN’sının sağında çalışır ve bu da pompa veriminin düşmesine yol açar. Pompada titreşimler ve yükler artar, bu da pompanın arıza yapma ihtimalini artırır. Ayrıca pompa istenen debiden fazlasını verir. Bu kez vana kısılarak debi ayarlanır. Bu da kayıpların artmasına yol açar.

 

Pompa Kabul Testlerini tarif eden ISO 9906 standardında Sınıf 1 ve Sınıf 2 tolerans sınıfları vardır. Sınıf 1 toleransları daha dardır ve kulla nıcı Şartnameye testlerin Sınıf 1 tolerans sınıfında yapılacağını belirtirse daha verimli bir pompa alabilir.

Pompanın daha az çalışacağı debi ve basma yükseklikleri için ayrı bir pompa seçilerek enerji maliyetleri düşürülebilir. Devir değişimi için frekans konvertörü kullanımı da farklı debi ve basma yükseklikleri için tasarruf sağlayan bir yöntemdir.

Farklı debi gereksinimi olan proseslerde paralel pompa çalıştırılması ile de tasarruf sağlanabilir. Ancak paralel çalıştırmada debi kademeli olarak indirilip yükseltilebilir. Mesela 4 paralel pompanın çalıştırıldığı bir sistemde debi için 4 farklı kademe vardır. Ara debilerde çalışma ancak vana kısma, by-pass hattı gibi yöntemlerle sağlanabilir. Ayrıca farklı sayıda pompa çalıştığında sistemde oluşan kayıplar artacağından pompaların çalışma noktası EVN’dan seçime göre sağa veya sola kayabilir. Özellikle kayıpların statik basma yüksekliğine göre fazla olduğu proseslerde pompa, kayıplara karşı daha duyarlıdır. Bundan dolayı pompa ve sistem eğrileri iyi analiz edilmeli, tek veya daha fazla pompa çalışması durumunda pompa ve sistem eğrilerinin nerede kesiştiğine iyi bakılmalıdır.

 

Şekil 2

 

Şekil 2’de basma yüksekliği tamamen kayıplardan oluşan iki pompalı bir sistemde tek pompa ve çift pompa çalışma halinde sistem eğrisi ile pompa eğrilerinin nerede kesiştiği görülmektedir. Şekilden de görüleceği gibi çift pompa çalışması halinde karşı basınç artmaktadır. Bundan dolayı pompa EVN’dan sola doğru kaymakta ve verim düşmektedir. Ayrıca çift pompa çalışma durumunda debinin tek pompa çalışma durumundaki debinin iki katına çıkmadığına dikkat edilmelidir.

 

Şekil 3

Şekil 3’te ise basma yüksekliğinin büyük kısmı statik basma yüksekliğinden oluşan bir sistem görülmektedir. Şekilden de görüleceği gibi bu durumda pompalar tek veya çift pompa çalışması halinden daha az etkilenmekte ve yaklaşık olarak EVN’da kalarak çalışmayı sürdürebilmektedir. Bu durumda iki pompa çalışması halinde debi de tek pompa çalışması halindeki debinin iki katına yaklaşabilmektedir.

 

Yüksek hızlı pompaların seçilmesi ilkyatırım ve enerji maliyetlerini düşürür. Aşağıda EVN’da hemen hemen aynı basma yüksekliğine sahip değişik devir sayılarında iki pompaya ait bilgiler vardır.

Pompa 1

Devir Sayısı: 2950 dev/dk

Debi: 106 m3/h

Basma Yüksekliği: 28 m

Pompa Verimi: %83,3

ENPYGerekli: 2,85 m

 

Pompa 2

Devir Sayısı: 1460 dev/dk

Debi: 106 m3/h

Basma Yüksekliği: 29 m

Pompa Verimi: %73,4

ENPYGerekli: 2,32

 

Görüldüğü gibi devir sayısı düştükçe pompa verimi düşmektedir. Bunun sebebi özgül hız kavramı ile açıklanabilir. Özgül hız kavramı aşağıdaki bağıntı ile bulunur:

Şekil 4[iv]

 

 

Buradan özgül hızın devir sayısı ile doğru orantılı olarak arttığı görülür. Şekil 4’te ise özgül hız ve debilere bağlı olarak pompa veriminin değişimi görülmektedir. Bu tablodan iki sonuca ulaşılır. Bunlardan birincisi aynı özgül hızda debi arttıkça pompa veriminin artmasıdır. İkincisi ise aynı debide özgül hız arttıkça pompa veriminin artmasıdır. Dolayısıyla aynı debide özgül hızı yani başka bir deyişle devir sayısı fazla olan pompalarda verim de fazla olmaktadır. Bu sebeple yüksek devir sayılı pompalar verimi arttırıcı bir etken olarak tercih edilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken özgül hızı daha büyük olan pompanın ENPYGerekli değerinin yükselmesidir. Bu da kavitasyon oluşumuna sebep verdiğinden seçim yapılırken tesisin ENPYMevcut değeri iyi analiz edilmelidir.

 

Pompanın iç pürüzlülüğünün az olması pompa verimini %1-2 puan artırabilir. Bu yüzden pompa alınırken bu noktaya dikkat edilmelidir.

 

Pompa motor güçleri gereğinden büyük seçilmemelidir. Düşük güçte çalışan elektrik motorlarının verimi düşer.

 

Geniş bir çalışma aralığına ihtiyaç duyulduğunda verim eğrisi yatık olan pompalar tercih edilebilir. Bu sayede pompa verimi değişik koşullardan daha az etkilenir.

 

Şekil 5

 

Şekil 5’te verim eğrisi debi ile çok fazla değişen bir pompaya ait eğriler görülmektedir. Bu pompanın 190 m3/h debi için basma yüksekliği 28 m ve verimi %79,3’tür. Debi yarıya indiğinde (95 m3/h) basma yüksekliği 35,8 m ve verimi ise %61,9 olmaktadır. Verimdeki azalma %21,9’dur.

 

 

Şekil 6’da ise verim eğrisi debi ile daha az değişen bir pompanın eğrileri görülmektedir. Bu pompanın 190 m3/h debide basma yüksekliği 26,5 m ve verimi %75,2’dir. Debi yarıya indiğinde (95 m3/h) basma yüksekliği 33,8 verimi ise %69,2 olmaktadır. Debi yarıya düştüğünde verimdeki düşüş %7,9’dur. Değişken debilerde çalışılacaksa bu şekilde bir pompa seçmek verim kaybını azaltabilir.

 

Şekil 7

 

Şekil 8

 

İki değişik debi veya basma yüksekliğinde çalışılacaksa bir başka yöntem ise EVN’sı bu iki debi veya basma yüksekliğinin arasında kalacak şekilde bir pompa seçmek olabilir. Bu şekilde pompa iki farklı debi ve basma yüksekliğinde fazla verim farkı olmadan ve çalışma bölgesi içerisinde kalarak çalışabilir. Şekil 7’de görülen pompa eğrisinde EVN’da debi 550 m3/h ve verim %87,2’dir. 400 m3/h ve 700 m3/h debilerde ise verim %83,5’tur. Bu iki debide pompa fazla bir verim kaybı olmadan çalışabilmektedir. Oysa 700 m3/h azami debiye göre bir pompa seçilseydi debi 400 m3/h’e indirilmeye çalışıldığında verim fazlasıyla düşecekti. Şekil 8’de 700 m3/h debiye göre seçilmiş bir pompa görülmektedir. Bu pompada debi 400 m3/h’e düşürüldüğünde verim %60’a düşmektedir.

 

Şekil 9

 

Dalgıç pompa seçiminde ülkemizde kuyu dinamik seviyelerinin yıldan yıla düştüğü düşünülürse EVN’nın sağında bir pompa seçmek verim kaybına sebep olmadan çalışmayı sağlayabilir. Dinamik seviye düştükçe pompa basma yüksekliği artar ve pompa EVN’nın sağında seçilmişse pompa giderek EVN’ya doğru yanaşır. Bu sayede pompa belirli bir dinamik seviye düşüşünü kompanse edebilir. Şekil 9’da bu şekilde seçilmiş bir pompa eğrisi görülmektedir. 140 m3/h debi için EVN solunda değil sağında bir pompa seçelim. Bu noktada bu pompanın basma yüksekliği 163 m ve verimi ise %77’dir. EVN da ise basma yüksekliği 191 m ve pompa verimi %79’dur. Kuyuda dinamik seviye düşerken pompa çalışma noktası EVN’ya doğru gider ve pompa kuyudaki yaklaşık 191-163=28 m dinamik seviye düşüşünü verim kaybetmeden tolere edebilir. Aynı debi ve basma yüksekliği için pompayı EVN’nın solunda seçmek zorunda kalalım ve ne olacağına bakalım. Şekil 10’da bu şekilde seçilmiş bir pompa görülmektedir. 140 m3/h debi için basma yüksekliği 166 m ve verimi %77,8’dir. Dinamik seviyenin bir önceki pompada olduğu gibi 25 m düştüğünü varsayalım. Bu durumda pompa 191 m basma yüksekliğine ihtiyaç duyar. Bu noktada ise verim yaklaşık olarak %69’a düşer.

 

Şekil 10

 

3. Cm: Bakım ve Onarım Maliyeti

Tüm makinalar gibi pompalar da periyodik bakımlara ve arızalandıklarında da onarıma ihtiyaç duyarlar. Periyodik bakım ve kontrolleri yapılmayan bir pompanın arıza yapma ihtimali de artar. Mesela yağ seviyesi ve kalitesi devamlı gözlenmeyen bir pompada rulman arızalarının sık sık oluşması kaçınılmazdır. Dahası basit arızalar giderilmediğinde ikincil ve daha ağır arızalara neden olurlar. Bu da onarım maliyetlerini artırır. Bakım ve onarım maliyetlerini azaltmak düzgün üretilmiş bir pompa almaktan ve pompayı düzgün montajlamaktan başlar. Mesela kaplin ayarı bozuk bir pompada sızdırmazlık elemanları özellikle mekanik salmastralar sık sık arıza verirler ve değiştirilmeleri gerekir. Ayrıca kaplin ayarının iyi olmaması rulman ve yatak problemlerini de beraberinde getirir. Pompaların üretimden sonra kaplin ayarları yapılır ancak nakliye ve montaj esnasında bu ayar bozulabileceğinden montajdan sonra kaplin ayarları yenilenmelidir. Ayrıca pompa ve motor arasındaki boşluklar pompa çalışma sıcaklığına geldiğinde değişeceğinden, bu toleransların da kaplin ayarında göz önüne alınması gerekmektedir. Kullanıcının bu konuda tecrübesi yoksa kaplin son ayarının montajdan sonra üretici tarafından yapılacağı şartnameye konulabilir. Ayrıca bu şekilde arıza durumlarında garanti şartlarının işletilmesi konusunda alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmalıklara da son verilmiş olur.

Aşınma halkaları ve burçların aşınması pompa karakteristiğinin ve veriminin düşmesine sebep olur. Bu yüzden pompa iyi gözlenmeli ve debideki değişimler takip edilmelidir. Bu şekilde pompa bileşenlerindeki aşınmalar görülebilir ve zamanında müdahale edilebilir.

Bakım ve özellikle onarım maliyeti kolaylıkla hesaplanabilen bir büyüklük değildir. Bu hesaplamalarda tecrübe çok önemlidir. Hangi parçanın ne kadar zamanda arıza yapabileceği tecrübelerle edinilen bilgilerden öğrenilebilir. Belirli bir maliyeti olmasına rağmen özellikle ithal ürünlerde teslim sürelerindeki gecikmelerden dolayı belirli parçaların stoklanması, arıza durumlarında gecikmelerden kaynaklanan üretim kayıplarının önüne geçebilir. Stoklanması gereken yedek parça türü ve adedi pompaların kullanıcı kılavuzlarında bulunabilir. Bu değerler üreticinin ürünleri ile ilgili tecrübelerinden kaynaklanır ve uyulması faydalı olabilir. Ancak bir pompaj sisteminde güvenilirlik sadece ürünle ilgili olmamakta, ürünün nasıl kullanıldığı da büyük önem arzetmektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi pompanın EVN’nın uzağında çalıştırılması titreşimi ve pompa yataklarına gelen yükleri artırmakta bu da pompanın daha sık arızalanmasına yol açabilmektedir.

 

4. Cs: Üretim Kaybı Maliyeti:

Üretim kaybından kaynaklanan maliyetler sisteme göre değişkenlik arzeder. İlk yatırım maliyetini artırmasına rağmen eğer duraksamalar çok büyük üretim kayıplarına yol açıyorsa yedek pompa kullanımına gidilmelidir. Çoğu zaman bir makinanın durması bütün bir üretim hattının durmasına yol açtığından ve pompaların ilk yatırım maliyeti ÖBM içerisinde az yer tuttuğundan pompaların yedekli çalıştırılması yerinde bir tercih olur.

 

Mehmet Akif GÜL

Makine Mühendisi

 [i] Pompalarda Ömür Boyu Maliyet: Pompalı Tesisler İçin ÖBM Analiz Rehberi, Europump ve Hydraulic Institute, Çev: Onur Konuralp (POMSAD)

[ii] Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları, Yunus A. Çengel, John M. Cımbala, İzmir Güven Kitabevi

[iii] Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları, Yunus A. Çengel, John M. Cımbala, İzmir Güven Kitabevi

[iv] Hacimsel ve Santrifüj Pompalar, Prof. Dr. Kirkor YALÇIN, Çağlayan Kitabevi

 

Yorum ekle

Makaleler için yorum ekleyebilirsiniz


Güvenlik kodu
Yenile

 

©Pompa Akademisi

Yasal Uyarı: Yayınlanan makalelerin tüm hakları Pompa Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, alıntılanan makaleye aktif link verilerek kullanılabilir.

Ürün Tanıtımı

ModülTANK Sıvı Depolama Çözümleri

 

http://www.pompaakademisi.com/modultank_dosyalar/image001.jpg

ModülTANK her türlü sıvı depolama ihtiyacı için hızlı, ucuz ve taşınabilir seçenekler sunar.

 

Devamını oku...
 
Grundfos MP 204 Motor Koruma Ünitesi


 

Dalgıç pompalar çalıştığı ortam gereği diğer pompalara göre çok daha zor koşullar altında çalışmaktadır. Dalgıç pompalarda bir arızanın kullanıcıya olan maliyeti genellikle diğer pompalar ile kıyaslandığında çok yüksektir. Yine çalıştığı ortam gereği dalgıç pompaları ve motorlarını izlemek diğer kuru rotorlu pompalara göre hem daha zor hem de çok daha fazla önem arz etmektedir. Sorunsuz pompa kullanımı için pompayı izleyebilmek ve zamanında müdahale etmek problemlerin büyük bir kısmını çözmemizi ve bakım maliyetlerini minimize etmemizi sağlayacaktır.
Devamını oku...
 

Anketler

Santrifüj Pompa Satın Alırken Yerli Marka mı Yabancı Marka mı Tercih Ediyorsunuz?
 

Hocamız

Prof. Dr. Kirkor YALÇIN

Özgeçmişi

10.03.1939 tarihinde Kayseri ilinin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Develi’de okudu. 1958 yılında Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1964 yılında İstanbul teknik Üniversite’si Makine Mühendisliği Fakültesi’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu.

 

Devamını oku...

Facebook Share

Facebook'ta Paylaş

Eğitim Duyurusu

Reklam

Her Gün Bir Bilgi

Eksenel Akışlı Pompa

Pompa içerisindeki akışın tamamen eksenel olduğu, hızın radyal bileşeninin olmadığı pompalar. Akışkan mil eksenine paralel doğrultularda hareket eder. İngilizce kaynaklarda “propeller pump” olarak ta adlandırılır. Çünkü içerisinde çarktan ziyade bir fan vardır. Göreceli olarak yüksek debiler ve düşük basma yükseklikleri için kullanılır. Genellikle bir boru içerisindeki eksenel akışlı bir fandan meydana gelmiştir. Bazı türlerde çark üzerindeki kanat açıları değiştirilerek basınç/debi dengesi değiştirilebilir. Boyut olarak diğer pompalara göre çok küçüktürler. Kimya endüstrisinde büyük debilerde akışkanları hareketlendirmek için kullanılırlar. Genelde düşük basma yüksekliği olan ısıtma sistemi, nükleer tesislerde soğutma suyu sirkülasyonu gibi sirkülasyon uygulamalarında kullanılırlar.

Logo'nun Hikayesi

Pompa Akademisi Logosu, santrifüj pompaların salyangozunu andıran bir Fibonacci Spirali ve bu spirali birleştiren, çark kanatlarını andıran eğrilerden oluşmaktadır. Fibonacci Spirali, kenar uzunlukları Fibonacci Sayıları'na (1, 1, 2, 3, 5, 8...) eşit olan karelerin karşı köşelerinin birleştirilmesi ile oluşturulur.